PIDZH is de versneller voor duurzame ondernemers richting de nieuwe economie.

PIDZH help samen met duurzame ondernemingen veranderingen bewerk te stellen ten goede van mens, dier en aarde. PIDZH zet zich in om meer afzet te genereren voor duurzame ondernemingen door mid del van verbinden, inspireren en activeren. PIDZH vindt de persoonlijke levenssfeer van haar partners, flexwerkers alsook andere relaties en bezoekers van de web site belangrijk. Daarom gaat PIDZH zorgvuldig om met je persoonsgegevens. PIDZH is gevestigd in Hoofddorp aan het Mercuriusplein 1.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met PIDZH of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van PIDZH.

Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken de volgende gegevens: je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van PIDZH.gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
  • om je aanbiedingen te doen van diensten en producten van PIDZH, mits je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
  • om de producten en diensten van PIDZH te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;om te voldoen aan een wettelijke verplichting PIDZH gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

PIDZH verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

    • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
    • als de gegevens openbaar zijn;
    • ls PIDZH op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Indien je via de site, via andere diensten of producten van PIDZH terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. PIDZH controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar PIDZH naar linkt. PIDZH adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Indien je geen marketing en promotie berichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar [email protected] We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou PIDZH verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt de persoonsgegevens die PIDZH heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: [email protected] We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.

PIDZH kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop PIDZH omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

PIDZH bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies?

PIDZH maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internet technieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid. LINK COOKIE

Wijziging van deze Privacy Policy

PIDZH heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de site www.pidzh.nl Verder zullen we je als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met [email protected]