Artikel 1 Omschrijving partijen en dienstverlening

1.1 Pidzh is de eigenaar van de community. De Community is een platform waar wij bedrijven en particulieren aan elkaar verbinden. Met de community zullen wij proberen bewustzijn te creëren op het gebied van duurzaamheid wat een breed begrip is.

1.2 De Gebruiker is de persoon, het bedrijf wie van onze diensten gebruik maakt.

1.3 Wanneer je gebruik maakt van de Pidzh community dient er geregistreerd worden.

Artikel 2 Registratie en Gebruikersovereenkomst

2.1 Personen, bedrijven en organisaties kunnen zich registreren voor het gebruik van de Community. De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door het registratieproces af te ronden met het aanvinken van ‘ik accepteer de gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy’ en het klikken op ‘Versturen’. Op de Gebruikersovereenkomst zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

2.2 Door het registreren voor de Community en het aanmaken van een gebruikersaccount, verklaart de Gebruiker dat hij meerderjarig is, of dat zijn ouders, wettelijk vertegenwoordiger of voogd met deze Gebruikersvoorwaarden en alle overige voorwaarden die Blu-Me aan het gebruik van de Community heeft gesteld, instemt.

2.3 Door acceptatie van de gebruikersvoorwaarden verklaart de gebruiker uitsluitend waarheidsgetrouwe gegevens op te hebben gegeven en bevestigt de Gebruiker dat hij/zij deze gegevens te allen tijde actueel zal houden.

2.4 Blu-Me is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden door te voeren. Deze zullen tijdig ter acceptatie aan de Gebruikers worden voorgelegd.

2.5 Pidzh registreert alle informatie die een Gebruiker invoert, upload en deelt met de Community. In de Privacy Policy van Pidzh, zoals gecommuniceerd op de site van Pidzh: www.pidzh.nl, staat hoe met deze informatie wordt omgegaan. Bij registratie is de Gebruiker akkoord gegaan met deze Privacy Policy.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Pidzh

3.1 Pidzh spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Community.

3.2 Pidzh kan niet garanderen dat de Community of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zullen werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

3.3 Pidzh geeft uitdrukkelijk geen garantie voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.

3.4 Pidzh garandeert onderstaande uitdrukkelijk niet: o a. onbelemmerde toegang tot de Community; o b. correcte en onbeschadigde datatransmissie; o c. ongestoord en ononderbroken gebruik van De Community; o d. de volledige betrouwbaarheid en hack baarheid van de Community.

3.5 Pidzh spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Community. De Gebruiker blijft echter zelf verantwoordelijk om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie voldoende te beveiligen.

3.6 Pidzh is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie/gegevens, de correctheid van de informatie/gegevens, die wordt ingevoerd, onderhouden, verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Community door de Gebruikers.

3.7 Pidzh is niet verplicht om verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen.

3.8 Pidzh is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.

3.9 Pidzh heeft het recht om de toegang tot de Community of het gebruikersaccount van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren bij onrechtmatig gebruik van de Gebruiker en/of opschorting van zijn/haar verplichtingen en/of het einde van het gebruiksrecht op de Community.

3.10 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Community worden aangekondigd.

3.11 Pidzh is gerechtigd de Community te wijzigen.

3.12 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Pidzh aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

3.13 Pidzh is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in het inlog proces die toegang tot de Community biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens Pidzh ontstaat. Pidzh zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen van de Gebruiker

4.1 De Gebruiker verkrijgt na registratie het recht om de Community te gebruiken, uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de Community volgt.

4.2 De Gebruiker zal alle door Pidzh opgestelde en op te stellen gebruikersvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gebruik van de Community. De Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens Pidzh voor het gebruik van de Community.

4.4 De Gebruiker staat er voor in dat: o a. alleen hij/zij toegang heeft tot de Community. o b. hij/zij zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim zal houden en niet aan derden bekend zal maken. o c. hij/zij de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Community uitsluitend zal aanwenden voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom; o d. hij/zij de Community niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of met deze Gebruikersvoorwaarden. Daartoe wordt onder meer gerekend het zich niet schuldig maken aan spamming en hacking; o e. hij/zij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door Pidzh worden verstrekt; o f. hij/zij zich ervan zal onthouden Pidzh en overige Gebruikers van de Community, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma’s – al dan niet via de Community – op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de Community, Pidzh en overige Gebruikers van de Community of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Hieronder valt onder meer het gebruik van harvesting bots, robots, spiders en scrapers.

4.5 De Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de Community en gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken.

4.6 De Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij/zij in de Community en zijn/haar gebruikersaccount heeft ingevoerd.

4.7 De Gebruiker zal Pidzh alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van hem/haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Community.

4.8 De Gebruiker is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de Gebruikersovereenkomst voor de Community met Pidzh aan een derde over te dragen.

Artikel 5 Opschorting en beëindiging

5.1 Pidzh heeft het recht het gebruiksrecht op de Community te beperken, op te schorten, te blokkeren en/of te beëindigen en het Gebruikersaccount te wissen, in de volgende gevallen: o a. indien de Gebruiker enige verplichting ingevolge de gebruikersovereenkomst niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van een van de verplichtingen. Pidzh zal de Gebruiker hiervan op voorhand in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Pidzh kan worden verlangd. o b. Pidzh constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautoriseerde derde partijen gebruik maken van of de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van inloggegevens die toegang tot de Community verlenen of in alle andere gevallen die de veiligheid van de Community bedreigen. Pidzh zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik van de Community en de gevolgen daarvan. o c. indien de Gebruiker niet akkoord gaat met vernieuwde gebruikersvoorwaarden dan wel een vernieuwde Privacy Policy; o d. in overige door Pidzh te bepalen onvoorziene gevallen die het functioneren van of de toegang tot de Community belemmeren of (tijdelijk) onmogelijk (dreigen te) maken. •

5.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Community en/of gebruikersaccount op grond van lid 1 inhoudt dat de Community en/of het gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is •

5.3 Onverlet hetgeen in lid 1 is bepaald kunnen zowel Pidzh als de Gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, met een opzegtermijn van een maand en zonder dat deze beëindiging tot enigerlei schadeplichtigheid leidt •

5.4 De beëindiging van de Gebruikersovereenkomst, op welke wijze dan ook brengt mee dat Pidzh het gebruiksrecht van de Community afsluit en de gebruikersaccount van de Gebruiker wist.

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Indien je geen marketing en promotie berichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar [email protected] We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Blu-Me sluit, voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan, elke vorm van aansprakelijkheid uit welke hoofde en van welke aard dan ook, die volgt uit het gebruik van de Community door de Gebruiker. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: o a. schade of kosten voortvloeiende uit de beperking, opschorting, blokkering of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst op grond van artikel 5; o b. schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Community

Artikel 7 Rechten en verplichtingen mbt informatie en data

7.1 Bijdragen aan de Community worden geplaatst zonder tussenkomst van Pidzh. Wel controleert Pidzh regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

7.2 Pidzh behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en/of de wet. Dat kan het geval zijn bij: o a. discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren. o b. het gebruik van meerdere gebruikersaccounts door dezelfde gebruiker. o c. onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen. o d. het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Engels. o e. het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de Gebruiker beoogt geld te verdienen. o f. het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp de Community. o g. het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon. o h. onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers. o i. gedrag dat de ongestoorde beleving van de Community door anderen hindert. o j. het zich voordoen als een andere persoon. o k. het plaatsen van commerciële boodschappen. o l. onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

7.3 Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op de Community is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

Artikel 8 Eigendom en hergebruik van informatie en data

8.1 De Gebruiker behoudt de eigendom over alle informatie die hij via gebruikmaking van de Community communiceert. •

8.2 Pidzh heeft het recht om alle informatie die de Gebruiker communiceert en/of opslaat via de Community te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze gebruikersovereenkomst, een en ander in overeenstemming met de Privacy Policy van Blu-Me. •

8.3 Door het gebruik van de Community geeft de Gebruiker Pidzh de onherroepelijke volmacht om zijn/haar bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in uitgaven van Pidzh (websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media). De Gebruiker geeft Pidzh tevens toestemming om zijn/haar bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. •

8.4 Het is andere partijen dan Pidzh niet toegestaan bijdragen op de Community te kopiëren, te bewerken en/of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de Gebruiker of van Pidzh als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Pidzh, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Pidzh samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de Community te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Artikel 9 Intellectuele (eigendoms-)rechten

De intellectuele eigendomsrechten op de Community, uit welke hoofde dan ook waaronder in ieder geval worden verstaan de onderliggende programmatuur, de data en alle daarbij behorende documentatie en nieuwe verbeterde versies van Pidzh, behoren bij Pidzh Holding BV, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 10 Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen komen een bepaling overeen welke niet nietig of vernietigbaar is en zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op deze Gebruikersvoorwaarden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt zover mogelijk uitgesloten.

11.2 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank Noord-Holland bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden.